Všeobecné obchodní podmínky

 

1. ÚVOD

1.1 Vítejte v internetovém obchodě na internetové adrese https://vedskameditace.cz („Webová stránka“), který provozuje Mgr. Tereza Böhmová, lektorka védské meditace, se sídlem Ptáčnická 457/10, 182 00, Praha 8 – Ďáblice, identifikační číslo (IČ): 49375849 („Prodávající“).

1.2 Prodávající je podnikatelem a jedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti. Na Webové stránce Prodávající nabízí kupujícím zboží (mp3 nahrávky) a služby (pořádání kurzů a souvisejících akcí). Kupujícím je fyzická osoba – spotřebitel nebo fyzická či právnická osoba -podnikatel („Kupující“). Pro účely přesného vymezení pojmu spotřebitel a podnikatel se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.3 Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy („Kupní smlouva“) nebo smlouvy o poskytování služeb („Smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Webové stránky. Dotýkají-li se tyto Obchodní podmínky obou typů smluv, pak užívají označení „smlouva“ v čísle jednotném. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při užívání Webové stránky a další související právní vztahy.

1.4 Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na Webové stránce a Kupující je může jakkoli archivovat a opakovaně zobrazovat dle své vůle. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.5 Prodávající může znění Obchodních podmínek přiměřeně měnit či doplňovat, přičemž tyto změny budou Kupujícímu oznámeny prostřednictvím e-mailu a/nebo zveřejněním na Webové stránce. Změna či doplnění Obchodních podmínek zakládají právo Kupujícího od Kupní smlouvy odstoupit. Tím ale nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

 

2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná na Webové stránce je pouze informativního charakteru. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. To znamená, že taková prezentace není závaznou nabídkou na uzavření smlouvy a Prodávající nemá povinnost smlouvu uzavřít (zejména v případech, kdy je zboží vyprodáno nebo je dlouhodobě nedostupné, kdy se jedná o technickou chybu na Webové stránce anebo kdy Kupující v minulosti porušil smlouvu s Prodávajícím).

2.2 Webová stránka obsahuje informace o zboží včetně uvedení příslušné ceny.

2.3 Cena zboží je uvedena včetně DPH a souvisejících daní a poplatků, avšak s výjimkou plateb za dopravné, dobírku a za náklady na straně Kupujícího jako například bankovní a podobné poplatky související s převodem peněžních prostředků, náklady na internetové připojení a komunikaci apod. Cena zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na Webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.4 Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky, není-li na Webové stránce výslovně uvedeno jinak.

2.5 Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na  Webové stránce. Formulář obsahuje zejména informace o:

2.5.1 objednávaném zboží a jeho množství (tj. zboží, které Kupující zaškrtne na Webové stránce);

2.5.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží; a

2.5.3 údaje o způsobu doručení objednávaného zboží a nákladech spojených s dodáním zboží („Objednávka“).

2.6 Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři. Kupující podáním Objednávky potvrzuje, že se před uzavřením Kupní smlouvy seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí ve znění platném a účinném v momentě odeslání Objednávky. Podání Objednávky provede Kupující kliknutím na tlačítko „objednat“.

2.7 Při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě. Veškeré údaje uvedené Kupujícím bude proto Prodávající považovat za správné a pravdivé.

2.8 Před odesláním Objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat, opravovat či měnit údaje, které do Objednávky vložil. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky Kupujícímu e-mailem potvrdí její přijetí na adresu uvedenou v Objednávce („E-mail Kupujícího“).

2.9 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (např. množství objednaného zboží, výše kupní ceny, předpokládaných nákladů na dopravu apod.) ještě požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky. V případě, že se nepodaří dodatečně Objednávku potvrdit, má se za to, že Objednávka nebyla podána.

2.10 Smluvní vztah mezi stranami vzniká doručením potvrzení o přijetí Objednávky (akceptací) zaslaného Prodávajícím na E-mail Kupujícího.

2.11 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (např. na internet, telefon apod.) jsou v běžné výši, v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb Kupujícího. Tyto náklady si Kupující hradí sám.

2.12 V případě, že Prodávající nemůže některý z požadavků uvedených v Objednávce splnit, zašle na E-mail Kupujícího místo potvrzení Objednávky pozměněnou nabídku s uvedením možných variant Objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího. Pozměněná nabídka se v takovém případě považuje za nový návrh Kupní smlouvy.

2.13 Prodávající v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.14 Kupujícímu bude doručována veškerá korespondence související s Kupní smlouvou na E-mail Kupujícího nebo na adresu pro doručování uvedenou v Objednávce.

 

3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit prostřednictvím platební brány PAYS, nebo jiným stranami předem dohodnutým způsobem („Kupní cena“). Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadává Kupující pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu platební brány PAYS; k těmto platebním údajům nemá Prodávající přístup, obdrží pouze informaci o tom, že platba byla uhrazena.

3.2 Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení plné Kupní ceny před poskytnutím zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.3 Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu ani obdobnou platbu. Tím však není dotčena povinnost Kupujícího na základě těchto Obchodních podmínek uhradit v některých případech Kupní cenu předem.

3.4 Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě. Kupující se tudíž stane jeho vlastníkem až úplným zaplacením Kupní ceny. Autorská a osobnostní práva Prodávajícího k předmětu koupě trvají i po jeho prodeji.

3.5 Změny cen jakož i veškeré další změny na Webové stránce jsou vyhrazeny.

3.6 Akční ceny platí do vyprodání uvedeného počtu kusů zlevněného zboží nebo po časově určenou dobu. Slevy z Kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud to není výslovně uvedeno.

3.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu („Faktura“). Faktura je vystavena automaticky systémem PAYS a zaslána v elektronické podobě Kupujícímu po uhrazení Kupní ceny zboží na E-mail Kupujícího; kopie Faktury je zaslána systémem PAYS i Prodávajícímu pro účely evidence.

 

4. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1 Veškerá prezentace služeb umístěná na Webové stránce, včetně ceny, je pouze informativního charakteru, Prodávající nemá povinnost tuto smlouvu uzavřít. Zájemce o kurz védské meditace se přihlásí Prodávajícímu prostřednictvím formuláře na Webové stránce a vybere si termín nezávazného vstupního sezení. Pokud po jeho konání má nadále zájem absolvovat kurz védské meditace, kontaktuje Prodávajícího buď emailem, nebo opět prostřednictvím formuláře na Webové stránce. Stejným způsobem kontaktuje zájemce Prodávajícího i v případě konání souvisejících akcí.

4.2 Cena za kurz védské meditace je stanovena individuálně dohodou mezi stranami. Obvykle se skládá ze zálohy uhrazené na účet Prodávajícího nejpozději 14 dní před zahájením kurzu a doplatku uhrazeného Prodávajícímu v hotovosti v první den konání akce. Cena za akci je stanovena individuálně dle konkrétní akce a je zájemcům dopředu známa (může být sdělena při konání kurzu či jiné akce, zaslána emailem nebo uvedena na Webové stránce). V případě účasti na akci je cena Kupujícím uhrazena též nejpozději do 14 dnů před jejím konáním připsáním na bankovní účet Prodávajícího. V případě plateb bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího je nutné vždy uvést variabilní symbol platby. Závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.3 V ostatních bodech platí články 2 a 3 výše obdobně.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ

5.1 Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen zboží převzít při dodání.

5.2 Dodací podmínky u zboží:
a) Při koupi zboží bude digitální obsah ve formátu mp3 pro stažení Kupujícímu dodán po zaplacení Kupní ceny a to jak zobrazením na Webové stránce ihned po uhrazení Kupní ceny, tak zasláním na E-mail Kupujícího uvedený v Objednávce. Kupující je povinen si nahrávku bez zbytečného odkladu stáhnout do svého zařízení dle instrukcí uvedených na Webové stránce; v opačném případě Prodávající nezaručuje dostupnost obsahu.
b) S ohledem na charakter zboží nevznikají náklady na dopravu.
c) Po dodání zboží je Kupující povinen si co nejdříve zkontrolovat funkčnost a dostupnost digitálního obsahu, a zjistí-li nedostatky nebo vady, je povinen kontaktovat Prodávajícího za účelem provedení nápravy.
d) Digitální zboží vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující přehrávání video a audio souborů. Mp3 nahrávky lze přehrát s pomocí internetového prohlížeče podporujícího audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, aby byl Kupující připojen k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Mp3 nahrávka bude přístupná k online přehrání pouze po dobu uvedenou na Webové stránce, primárním cílem je stažení mp3 nahrávky do paměti vlastního zařízení Kupujícího. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení Kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo na krátkodobou a dočasnou nedostupnost obsahu v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

5.3 Dodací podmínky služeb:
a) Kurz nebo akce se budou konat dle podmínek uvedených v popisu na Webové stránce nebo individuálně sjednaných. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně podmínky kurzu nebo akce např. čas konání, místo konání, přičemž Kupující o tomto bude s předstihem vyrozuměn. Prodávající odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu či akce.
b) Kurz nebo akce se uskuteční pouze v případě, že si jej objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Prodávajícím. V opačném případě či při zásahu vyšší moci si Prodávající vyhrazuje právo kurz či akci zrušit. O zrušení kurzu nebo akce bude Kupující s dostatečným předstihem informován a bude mu bez dalšího, nejpozději do 14 dnů, vrácena uhrazená Kupní cena (či záloha), nedohodnou-li se strany na použití platby na náhradní kurz či akci dle výběru Kupujícího či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude platba vrácena Kupujícímu stejným způsobem, jako byla přijata.
c) Kupující může namísto sebe vyslat na kurz či akci náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže zúčastnit, pokud je to vzhledem k obsahu kurzu či akce přípustné a možné. V případě vyslání náhradníka je Kupující povinen o této skutečnosti Prodávajícího co nejdříve emailem nebo telefonicky informovat, a to včetně uvedení důvodu.

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním, tj. v případě smluvních stran se jedná o zakoupené a již dodané mp3 nahrávky.

6.2 Prodávající tímto vydává Kupujícímu coby spotřebiteli též potvrzení, že Kupující (coby spotřebitel) výslovně souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy podle § 1837 písm. l) Občanského zákoníku.

6.3 Kupující bere na vědomí, že je oprávněn svoji účast na kurzu či akci zrušit. V případě, že již uhradil cenu kurzu/akce (či zálohu) a zruší účast nejpozději 7 dní před jejich konáním, vrátí Prodávající Kupujícímu zaplacenou cenu za kurz/akci. Při zrušení účasti na kurzu/akci 5 dní před jejich konáním, Prodávající vrátí 50% zaplacené ceny. Při zrušení účasti na kurzu/akci 2 dny a méně před jeho konáním je kurzovné nevratné. Pokud se Kupující na kurz/akci nedostaví, zaplacená cena je nevratná, je však přípustné, aby Kupující za sebe vyslal náhradníka, umožňuje-li to obsah a charakter kurzu. Přesun na jiný termín kurzu musí být komunikován s dostatečným předstihem před konáním kurzu, na který byl Kupující přihlášen.

6.4 Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v následujících případech: (i) zboží již není možné dodat ani jinak nahradit; (ii) v případě zjevné chyby v uvedené ceně zboží na Webové stránce.

6.5 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy kteroukoli ze stran, stane se darovací smlouva neúčinnou a Kupující bude povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.6 Tento článek 6 platí obdobně pro všechny Kupující (tj. podnikatele i spotřebitele).

 

7. PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí (stažení) nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí, vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2 Reklamaci nelze uplatňovat na vadu, na kterou byl Kupující před nákupem upozorněn nebo kvůli které bylo zboží zlevněno. Reklamovat nelze ani vady, které Kupující způsobil sám, nebo byly způsobeny obvyklým užíváním. Práva z vadného plnění se dále řídí Občanským zákoníkem.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Pravidla ochrany osobních údajů Kupujícího, včetně pravidel pro zasílání obchodních sdělení a užití cookies, jsou uvedena zde: https://www.vedskameditace.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

 

9. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

9.1 Prodávající je majitelem či držitelem veškerých práv duševního vlastnictví ohledně Webové stránky a jakýchkoli materiálů na ní zveřejněných (případně nabyvatelem licence), jakož i prodávaného zboží. Příslušná díla jsou chráněna převážně autorským právem po celém světě. Na prodávané zboží se vztahuje též ochrana osobnosti dle Občanského zákoníku.

9.2 S výjimkou případů, kdy je to povoleno zákonem, Kupující nesmí bez výslovného souhlasu Prodávajícího užít rozmnoženiny (je jedno jestli offline nebo online) jakýchkoli materiálů vytištěných nebo stažených jakýmkoli způsobem z Webové stránky, včetně jakéhokoli textu, ilustrací, fotografií, video nebo audio sekvencí, nebo jakékoli grafiky. Postavení Prodávajícího (a jakýchkoli identifikovaných přispěvatelů) jako autorů obsahu na Webové stránce musí být vždy uvedeno.

9.3 Digitální zboží a veškeré informace získané Kupujícím v rámci kurzu jsou chráněny obchodním tajemstvím či autorským právem a není možné je bez výslovného souhlasu Prodávajícího dále jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat nebo umožnit jeho užití dalším osobám, když toto je určeno výhradně k potřebám Kupujícího.

9.4 Zboží slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořeno s využitím osobních znalostí a zkušeností Prodávajícího. Jedná se o návody a doporučení a záleží na schopnostech Kupujícího a dalších okolnostech, jakých výsledků s jejich pomocí Kupující dosáhne. Prodávající nenese odpovědnost za nesprávné využití zboží či znalostí získaných během kurzu.

9.5 Kupující je v celém průběhu kurzu za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Kurz nenahrazuje lékařskou či psychoterapeutickou péči. Zároveň se doporučuje účast na kurzu konzultovat s ošetřujícím lékařem Kupujícího. Každý účastník je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo jiným osobám svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání kurzu.

9.6 Kupující je povinen při účasti na kurzu nenarušovat jeho průběh. Prodávající je oprávněn Kupujícího vyloučit z účasti na kurzu či jeho části v případě, že Kupující nerespektuje tyto Obchodní podmínky a v důsledku toho jakkoliv poškozuje průběh kurzu, ostatní klienty, lektory či Prodávajícího anebo v případě, že bude průběh kurzu resp. jednotlivých setkání narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného chování). V případě vyloučení Kupujícího z kurzu nemá Kupující nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části.

 

10. ODKAZY

10.1 V případě, že Webová stránka obsahuje odkazy na jiné internetové stránky a zdroje poskytnuté třetími osobami, jsou takové odkazy uvedeny pouze pro informaci Kupujícího. Prodávající nemá žádnou kontrolu nad obsahem těchto internetových stránek a zdrojů.

10.2 Prodávající proto nemůže být odpovědný za obsah internetových stránek odkazovaných z Webové stránky. Takové odkazy nemají být vykládány jako schválení nebo podpora odkazovaných stránek ze strany Prodávajícího. Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoli škodu, která může Kupujícím vzniknout v důsledku jejich užití.

10.3 Na Webovou stránku (tj. na domácí stránku) je možné odkazovat způsobem, který je oprávněný a který nepoškozuje dobré jméno Prodávajícího a ani jej nezneužívá. Je však zakázáno odkazovat takovým způsobem, který naznačuje jakoukoli formu spojení s Prodávajícím nebo schválení či podporu ze strany Prodávajícího, pokud neexistuje. Webová stránka nesmí být odkazována do rámu nebo vložena do jakékoli jiné stránky, a ani nesmí být odkazováno na jakoukoli jinou část Webové stránky než je domovská stránka. Prodávající si vyhrazuje právo bez dalšího odvolat souhlas s odkazováním.

 

11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

11.1 Prodávající poskytuje zboží pouze pro domácí a soukromé užití. Pokud bude Kupující užívat výrobky pro jakékoli komerční, podnikatelské účely nebo za účelem přeprodeje, Prodávající nenese vůči Kupujícímu ani třetím osobám jakoukoli odpovědnost za škodu.

11.2 Prodávající neposkytuje žádnou záruku, že Webová stránka nebo jakýkoli na ní umístěný obsah budou neustále dostupné a nepřerušené. Prodávající může přerušit, ukončit, upustit od poskytování nebo změnit Webové stránky (nebo jakoukoli jejich část) bez jakéhokoli upozornění. Prodávající nebude mít jakoukoli odpovědnost vůči Kupujícímu, když z jakéhokoli důvodu bude Webová stránka kdykoli nebo po jakoukoli dobu nedostupná.

11.3 Prodávající neposkytuje žádnou záruku, že Webová stránka nebo jakýkoli na ní umístěný obsah budou bez chyb a opomenutí.

11.4 Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené virem, útokem odepření služby (DoS) nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat Kupujícího počítačové zařízení, počítačové programy, data nebo jiný materiál v důsledku užití Webové stránky Kupujícím nebo stažení jakéhokoli obsahu na ní nebo na odkazovaných internetových stránkách Kupujícím.

11.5 Prodávající neposkytuje žádnou záruku, že Webová stránka bude bezpečná nebo že bude bez jakýchkoli chyb a virů. Kupující je odpovědný za řádné nastavení svých vlastních informačních technologií, počítačových programů a platformy za účelem přístupu na Webovou stránku. Kupující by měl užívat svůj vlastní antivirový software.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Vztahy a případné spory vzniklé na základě smluv budou řešeny výhradně podle práva České republiky a rozhodovány příslušnými soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitelů vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2 Stane-li se některé ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, použije se namísto něho takové ustanovení, jehož smysl se mu co nejvíce podobá. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení. Jakékoliv změny či dodatky smluv nebo Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu (včetně elektronické).

12.3 Uzavřená smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží či poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá žádnému dalšímu povolení.

12.5 Česká obchodní inspekce je kontrolním orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Více informací naleznete na webových stránkách České obchodní inspekce na adrese: www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

12.6 Kupující má také právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce: ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.7 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

12.8 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

12.9 Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

12.10 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18. 12. 2023.

12.11 Prodávajícího můžete kontaktovat následujícím způsobem – adresa pro doručování a uplatnění reklamací: Mgr. Tereza Böhmová, Ptáčnická 457/10, 182 00 Praha 8; e-mailová adresa: tereza@vedskameditace.cz; telefon: +420 777 965 221.