Zásady ochrany osobních údajů

 

Správce přijal v souladu s Nařízením evropského parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů („Zákon“) tyto zásady, prostřednictvím kterých Správce informuje své zákazníky a potenciální zákazníky o zpracování jejich osobních údajů v souvislosti s obchodní činností Správce.

 

1. Kdo je správcem?

Správcem Vašich osobních údajů je Mgr. Tereza Böhmová, lektorka védské meditace, se sídlem Ptáčnická 457/10, 182 00, Praha 8 – Ďáblice, identifikační číslo (IČ): 49375849 („Správce“ nebo „já“), provozovatel internetového obchodu na webové stránce vedskameditace.cz („Webové stránky“).
V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informací ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 5 níže mě prosím kontaktujte na telefonním čísle +420 777 965 221 nebo na e-mailové adrese tereza@vedskameditace.cz.

 

2. Jaké osobní údaje o Vás sbírám? Pro jaké účely je sbírám a na jak dlouho?

Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétním účelem zpracování, a to:

2.1 Za účelem provedení nákupu zboží (mp3 nahrávek) na Webových stránkách zpracovávám Váš email a informace vztahující se k předmětu smlouvy (identifikace zboží, způsob úhrady platby, potvrzení o provedení platby, fakturační údaje). Toto zpracování je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy na Vaši žádost. V případě, že své osobní údaje neposkytnete, nelze smlouvu uzavřít. Vaše osobní údaje budu zpracovávat a uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu, případně déle, pokud tak stanoví zákon nebo je to nezbytné k ochraně mých práv.

2.2 Za účelem poskytnutí mých služeb (kurzy védské meditace, související akce) zpracovávám Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, email, telefon, identifikace poskytované služby, bankovní údaje získané při platbě služby, informace ze vstupního formuláře nezbytné pro provedení prvotní analýzy a zvolení dalšího postupu (věk, adresa, rodinný stav, nejvyšší dosažené vzdělání, profese, základní zdravotní stav a užívání léků). Toto zpracování je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy na Vaši žádost. V případě, že své osobní údaje neposkytnete, nelze smlouvu uzavřít. Vaše osobní údaje budu zpracovávat a uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu, případně déle, pokud tak stanoví zákon nebo je to nezbytné k ochraně mých práv. Osobní údaje uvedené ve vstupním formuláři jsou po provedení úvodní analýzy následně ihned skartovány, ponechány jsou výlučně kontaktní údaje nezbytné pro naši další interakci.

2.3 Za účelem usnadnění další komunikace si pořizuji během kurzu Vaši fotografii, kterou si následně přiřadím k Vašemu kontaktu. Fotografie může být pořízena pouze s Vaším souhlasem, který je možné na místě neudělit tím, že nesouhlasíte s pořízením fotografie. Tyto osobní údaje budu zpracovávat po dobu trvání tohoto souhlasu; souhlas můžete kdykoli odvolat. Veškerá tato zpracování jsou dobrovolná a udělení či neudělení souhlasu nemá žádný vliv na uzavření smlouvy mezi námi.

2.4 Za účelem marketingového využití zpracovávám Vaše jméno, příjmení a email, na který Vám zasílám obchodní sdělení, newslettery a informace o akcích, pokud jste s takovým zasíláním vyslovili svůj předchozí souhlas. Tyto osobní údaje budu zpracovávat po dobu trvání tohoto souhlasu; souhlas můžete kdykoli odvolat. Veškerá tato zpracování jsou dobrovolná a udělení či neudělení souhlasu nemá žádný vliv na uzavření smlouvy mezi námi.

2.5 Za účelem zajištění provozu internetového obchodu jakož i funkčnosti Webových stránek zpracovávám v nezbytném rozsahu též logy včetně IP protokolu či cookies. Pokud nesouhlasíte se zpracováním těchto údajů, můžete odmítnout užití cookies v nastavení Vašeho internetového prohlížeče, nebo odmítnout využití cookies přímo na Webových stránkách. V takovém případě však berete na vědomí, že Webové stránky nebo internetový obchod nemusí správně fungovat po technické stránce a za takto vzniklé potíže neodpovídám. Tyto osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k zajištění funkčnosti webové stránky nebo internetového obchodu (tj. v řádech dní, maximálně týdnů).

 

3. Jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracovávám?

Shromažďuji a zpracovávám osobní údaje dle článku 2 výše prostřednictvím online formuláře či uzavřením smluvního vztahu v rámci internetového obchodu, případně v rámci kurzu prostřednictvím papírového vstupního formuláře/dotazníku. Osobní údaje uvedené v článku 2 jsou tedy zpracovávány v elektronické podobně automatizovaným způsobem. Osobní údaje jsou uchovávány v informačním systém, v případě potřeby mohou být též zálohovány na záložním serveru/nosičích informací. Osobní údaje zpracovávané manuálně v papírové podobě jsou po naplnění účelu, tj. po provedení úvodní vstupní analýzy, okamžitě skartovány.

Přijala a zpracovala jsem taková technicko – organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům nebo k jinému neoprávněnému zpracování nebo zneužití.

V oblasti automatizovaného zpracování jsem pak přijala taková opatření, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby a aby tyto osoby měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím jejich oprávnění (prostřednictvím uživatelských oprávnění, hesel).

 

4. S kým sdílím Vaše osobní údaje?

Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně mnou a nejsou v současné době předávány žádným zpracovatelům ani jiným třetím osobám, nevyžaduje-li tak zákon.

Vaše osobní údaje mohu dále předat jakékoli spolehlivé třetí straně, která pro mě zajišťuje administrativní, organizační nebo technickou podporu.
Vaše osobní údaje mohou být z důvodu plnění zákonné povinnosti zpřístupněny též úřadům a orgánům státní správy provádějícím dohled dle příslušných zákonů; externím poradcům a dalším osobám vázaným povinností mlčenlivosti.

 

5. Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování?

V případě, kdy jste udělili souhlas se zpracováním, učinili jste tak zcela dobrovolně a máte právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit. V některých případech máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, zejména pokud zpracovávám Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu; v takovém případě Vaši námitku posoudím a informuji Vás o dalším postupu.

Za určitých podmínek zahrnují Vaše další práva: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti mně stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

 

6. Jak dlouho uchovávám Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchovávám pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění konkrétního účelu zpracování, tedy zpravidla po dobu trvání smluvního vztahu, jak je uvedeno výše. Pokud je právním základem zpracování Váš souhlas, dotčené osobní údaje budou zpracovávány po dobu jeho trvání, ledaže souhlas před uplynutím této doby odvoláte nebo omezíte. V takovém případě přestanu Vaše osobní údaje v příslušném rozsahu dále zpracovávat.

 

7. Co když dojde ke změnám ve zpracování?

Jakékoliv změny tohoto oznámení Vám budou oznámeny prostřednictvím dohodnutých komunikačních prostředků.

 

8. Co když jsou na stránkách odkazy na stránky třetích stran?

Na Webových stránkách se mohou nacházet odkazy na webové stránky třetích stran. Po kliknutí na takový odkaz budete přesměrováni na webovou stránku provozovanou touto třetí osobou. Upozorňuje, že nenesu jakoukoli odpovědnost za zpracování osobních údajů těmito třetími stranami, ani za obsah takových webových stránek nebo praktiky provozovatele webové stránky a doporučuji svým zákazníkům a potenciálním zákazníkům si pečlivě pročíst podmínky zpracování osobních údajů a ochrany soukromí každé stránky, kterou takto navštíví.

 

9. Jak je to se sociálními sítěmi?

Webové stránky obsahují též odkazy na sociální sítě, jako například ikonu Facebook. Tyto sociální sítě mohou zpracovávat údaje zákazníka či návštěvníka Webové stránky, jako například IP adresu, navštívené stránky či mohou implementovat cookies do prohlížeče zákazníka nebo návštěvníka Webové stránky. Zpracování těchto údajů se řídí zásadami přijatými provozovateli těchto sociálních sítí.

 

10. Jak mě můžete kontaktovat?

Na kontaktních údajích uvedených v bode 1 výše.